нүүр хуудас / хурлын хуваарь

УЛСЫН БҮРТГЭЛ, СТАТИСТИКИЙН АРГА ЗҮЙН БАЙНГЫН ЗӨВЛӨЛИЙН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Д/д Хэлэлцэх, танилцах асуудал Хариуцах газар, нэгж Хариуцах газрын даргын нэр АЗБЗ-ийн гишүүдэд тараах хугацаа АЗБЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлэх эцсийн хугацаа
  1 2 3 5 6
Хэлэлцэх асуудал
1 Захиргааны хэргийн шүүхийн статистикийн маягтыг шинэчлэн боловсруулж, батлуулна. ХАНСГ Д.Оюунчимэг 1-р сарын 2 1-р сарын 6
2 Нийгэм эдийн засгийн сарын танилцуулга бэлтгэхэд баримтлах нэгдсэн зааврын төсөл ҮТШСГ А.Дэмбэрэл 1-р сарын 13 1-р сарын 20
3 ААНБ-ын төлбөрийн тэнцлийн мэдээ (ТТ-1)-ний маягт зааврын төсөл ЭЗСГ Э.Эрдэнэсан 1-р сарын 27 2-р сарын 3
4 Хүн амын амьжиргааны доод түвшний 2017 онд мөрдөгдөх тооцоо ХАНСГ Д.Оюунчимэг 1-р сарын 27 2-р сарын 3
5 Ногоон хөгжлийн бодлогыг үнэлэх шалгуур үзүүлэлтийг тооцох аргачлалын төсөл ЭЗСГ Э.Эрдэнэсан 3-р сарын 15 3-р сарын 22
6 Эрчим хүч, БО-ны татвар, Материаллын урсгалын дансны түүвэр судалгааны үзэл баримтлал, маягт, зааврын төсөл ҮТШСГ А.Дэмбэрэл 4-р сарын 26 5-р сарын 3
7 Монгол Улсын статистикийн үйл ажиллагааны ерөнхий загвар (GSBPM)-ын төсөл ҮТШСГ А.Дэмбэрэл 5-р сарын 3 5-р сарын 10
8 Бүс нутгийн ДНБ, үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлалыг тооцох аргачлалын төсөл ҮТШСГ А.Дэмбэрэл 5-р сарын 17 5-р сарын 24
9 ДНБ-ийг тооцох аргачлалын шинэчилсэн төсөл ҮТШСГ А.Дэмбэрэл 5-р сарын 17 5-р сарын 24
10 Анхан шатны нэгжид анхдагч мэдээллийн чанарыг шалгах журмын төсөл ҮТШСГ А.Дэмбэрэл  7-р сарын 19  7-р сарын 26
11 Статистикийн бизнес регистрийн аргачлалын төсөл ЭЗСГ Э.Эрдэнэсан  9-р сарын 13 9-р сарын 20
12 Эрчим хүчний статистикийн үзүүлэлт тооцох аргачлалын төсөл ЭЗСГ Э.Эрдэнэсан  9-р сарын 27 10-р сарын 4
13 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагын маягт, зааврын төсөл ХАНСГ Д.Оюунчимэг 9-р сарын 27 10-р сарын 4
14 Эрүүл мэндийн салбарын захиргааны мэдээллийн маягтыг шинэчилсэн төсөл ХАНСГ Д.Оюунчимэг 9-р сарын 27 10-р сарын 4
15 Статистикийн мэдээллийг буруу ашиглах, тайлбарлах, тархаасан мэдээлэлд илэрсэн алдааны залруулга хийх журмын төсөл ҮТШСГ А.Дэмбэрэл 9-р сарын 27 10-р сарын 4
16 Ажиллах хүчний судалгааны асуулга, зааврын шинэчилсэн төсөл ХАНСГ Д.Оюунчимэг 11-р сарын 15 11-р сарын 22
17 Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн аргачлалын шинэчилсэн төсөл ХАНСГ Д.Оюунчимэг 11-р сарын 15 11-р сарын 22
18 АХС-ны түүврийн дизайны шинэчилсэн төсөл ҮТШСГ, ХАНСГ А.Дэмбэрэл         Д.Оюунчимэг                    11-р сарын 15 11-р сарын 22
19 Соёл урлагийн салбарын үйл ажиллагааны статистик мэдээллийн маягт, зааврыг шинэчилсэн төсөл ХАНСГ Д.Оюунчимэг 11-р сарын 15 11-р сарын 22
20 Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгааны шинэчилсэн асуулгын төсөл  ХАНСГ Д.Оюунчимэг 11-р сарын 15 11-р сарын 22
Танилцах асуудал:
21 Жижиглэнгийн худалдаа, зочид буудал, зоогийн газар, барилгын өртөг, тээвэр, харилцаа холбооны үйлдвэрлэгчийн үнийн  индексийн тооцоо ЭЗСГ Э.Эрдэнэсан 4-р сарын 26 5-р сарын 3
22 Экспорт, импортын үнийн индексийн тооцоо ЭЗСГ Э.Эрдэнэсан 4-р сарын 26 5-р сарын 3