СТАТИСТИКИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН НЭГДСЭН САНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙГ ОНЛАЙН СЕРВИСЭЭР ДАМЖУУЛАН АШИГЛАХ БОЛОМЖИЙГ ХЭРЭГЛЭГЧИДДЭЭ ХҮРГЭЖ БАЙНА

Статистик мэдээллийн сан

Жил, улирал, сар, 7 хоногийн давтамжтайгаар улс, бүс, аймаг, нийслэл, сум дүүрэг, баг хорооны түвшинд статистик үзүүлэлтүүд

Нээлттэй мэдээлэл

Мэдээлэлд хандахад хязгаарлагдмал бус, хэрэглэх, татаж авахад хялбар машин уншигдах цахим хэлбэртэй мэдээлэл

Үндсэн шинж чанар

Ашгийн болон ашгийн бус зорилгоор ашиглах, машин уншигдах цахим хэлбэртэй

Үндсэн үзүүлэлтүүд /аймгаар/
Нийгэм, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд /ангилалаар/