Үзүүлэлтүүдийг аймгаар шүүх

HTTP-ээр хүсэлтээ явуулсанаар мэдээллийг JSON, XML зэрэг төрлөөр авах боломжтой.

Сервистэй холбогдох холбоосын загвар

http://srv.nso.mn/Monsis_Service/Monsis_Service.svc/SelectGroup/ [Мэдээллийн формат]/[Бүс, аймгийн код]

ЖИШЭЭ

http://srv.nso.mn/Monsis_Service/Monsis_Service.svc/SelectGRoup/json/181

ОРОЛТЫН УТГА:
Функцын нэр (заавал) – (string)
SelectGRoup
Мэдээллийн формат (заавал) – (string)
Бүс, аймгийн код (заавал) – (string)
 • 1 Баруун Бүс
 • 181 Завхан
 • 182 Говь-Алтай
 • 183 Баян-Өлгий
 • 184 Ховд
 • 185 Увс
 • 2 Хангайн бүс
 • 261 Орхон
 • 262 Өвөрхангай
 • 263 Булган
 • 264 Баянхонгор
 • 265 Aрхангай
 • 267 Хөвсгөл
 • 3 Төвийн бүс
 • 341 Төв
 • 342 Говьсүмбэр
 • 343 Сэлэнгэ
 • 344 Дорноговь
 • 345 Дархан-Уул
 • 346 Өмнөговь
 • 348 Дундговь
 • 4 Зүүн бүс
 • 421 Дорнод
 • 422 Сүхбаатар
 • 423 Хэнтий
 • 5 Улаанбаатар
 • ХҮСНЭГТИЙН ЖАГСААЛТ:
  Хүснэгтийн нэр Хугацаа /MIN/ Хугацаа /MAX/
  T1 БҮРТГЭЛТЭЙ АЖИЛГҮЙ ИРГЭД, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2000 2016
  T2 ХҮН АМЫН ДУНДАЖ НАСЛАЛТ, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 2000 2016
  T3 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, салбараар, аймаг, сум, нийслэлээр 199804 201801
  T4 МАЛЫН ТОО, төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэл, сумаар 1970 2017
  T5 15, ТҮҮНЭЭС ДЭЭШ НАСНЫ АЖИЛЛАГЧИД, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 1985 2016
  T6 ШАШНЫ СУРГУУЛЬ ДАЦАНД СУРАЛЦАГЧДЫН ТОО, шашны төрлөөр, бүс, аймаг, нийслэлээр, оны эцэст 2004 2016
  T7 ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН ИНДЕКС, 2005-XII=100, барааны бүлгээр, аймгаар 2006 2011
  T8 АЖИЛГҮЙДЛИЙН ТҮВШИН, хүйс, бүс, аймаг, нийслэлээр 1992 2016
  T9 БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, төрлөөр, бүс,аймаг, нийслэл, сумаар, жилээр 1991 2015
  T10 ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БАЙГАА АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, аймаг, өмчийн хэлбэрээр 199804 201801
  T11 ҮР ХӨНДӨЛТ, насны бүлэг, бүс, аймаг, нийслэлээр 2005 2016
  T12 АЖЛЫН ШИНЭ БАЙРАНД АЖИЛД ОРСОН ХҮНИЙ ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, насны бүлгээр 201111 201308