ТӨРӨЛТИЙН ТОО

HTTP-ээр хүсэлтээ явуулсанаар мэдээллийг JSON, XML зэрэг төрлөөр авах боломжтой.

Сервистэй холбогдох холбоосын загвар

http://srv.nso.mn/Monsis_Service/Monsis_Service.svc/ [Функцын нэр]/[Мэдээллийн формат]/[Мэдээллийн төрөл]/?[параметр]=[параметрийн утга]

ЖИШЭЭ

http://srv.nso.mn/Monsis_Service/Monsis_Service.svc/StatService453/xml/1

Оролт, гаралтын утгууд

ОРОЛТЫН УТГА:
  • Функцын нэр (заавал) – (string)
StatService453
  • Мэдээллийн формат (заавал) – (string)
  • Мэдээллийн төрөл (заавал) – (string)
  • year (Сонголттой) – (string)

ТӨРӨЛТИЙН ТОО

HTTP-ээр хүсэлтээ явуулсанаар мэдээллийг JSON, XML зэрэг төрлөөр авах боломжтой.

Сервистэй холбогдох холбоосын загвар

http://srv.nso.mn/Monsis_Service/Monsis_Service.svc/ [Функцын нэр]/[Мэдээллийн формат]/[Мэдээллийн төрөл]/?[параметр]=[параметрийн утга]

ЖИШЭЭ

http://srv.nso.mn/Monsis_Service/Monsis_Service.svc/StatService453/xml/1

Оролт, гаралтын утгууд

ОРОЛТЫН УТГА:
  • Функцын нэр (заавал) – (string)
StatService453
  • Мэдээллийн формат (заавал) – (string)
  • Мэдээллийн төрөл (заавал) – (string)
  • year (Сонголттой) – (string)