Print CSV

ӨНЭЗС 2017

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2016

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2015

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2014

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2013

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2012

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2011

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2010

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2009

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2007/2008

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2002/2003

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ЦУХС 2014

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ЦУХС 2013

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ЦУХС 2012

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ЦАС 2015

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ
1 хуудсанд харагдах бичлэгийн тоог сонгоно уу: 15 30 50 100

Түлхүүр үгээр хайхОноор хайх

хоорондох судалгааг харуулах
ба

Зөвлөмж

Та манай сайтыг Google Chrome ашиглан үзвэл илүү тохиромжтой. Энд дарж татаж авна уу!

Цуглуулгаар хайх

14
Үндэсний Статистикийн Хороо 2017 он