МИКРО МЭДЭЭЛЛИЙН САН

Уг каталоги нь ҮСХ-ны хэмжээнд зохион байгуулагдсан тооллого, судалгаанаас гадна улс орны хэмжээнд явагдаж буй бүх төрлийн тооллого, судалгааны мэдээллийг агуулах бөгөөд бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах болно. Үүний эхний алхам нь Эрүүл мэндийн яамтай хамтарч байгаа явдал юм. Каталогит судалгааны арга, аргачлал, агуулга, хэрхэн зохион байгуулагдсан тухай мэдээллийг агуулахаас гадна тэдгээрийн микро мэдээллийн файл, холбогдох материалуудыг харах, татаж авч ашиглах боломжийг олгоно.


Print CSV

ӨНЭЗС 2021

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2020

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2019

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2018

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2017

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2016

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2015

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2014

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2013

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2012

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2011

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2010

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2009

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2007/2008

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2002/2003

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ
1 хуудсанд харагдах бичлэгийн тоог сонгоно уу: 15 30 50 100

Түлхүүр үгээр хайхОноор хайх

хоорондох судалгааг харуулах
ба

Зөвлөмж

Та манай сайтыг Google Chrome ашиглан үзвэл илүү тохиромжтой. Энд дарж татаж авна уу!
Үндэсний Статистикийн Хороо 2022 он