Print CSV

ӨНЭЗС 2017

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2016

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2015

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2014

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2013

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2012

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2011

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2010

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2009

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2007/2008

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ

ӨНЭЗС 2002/2003

Боловсруулсан: Үндэсний Статистикийн Хороо - ҮСХ
1 хуудсанд харагдах бичлэгийн тоог сонгоно уу: 15 30 50 100

Түлхүүр үгээр хайхОноор хайх

хоорондох судалгааг харуулах
ба

Зөвлөмж

Та манай сайтыг Google Chrome ашиглан үзвэл илүү тохиромжтой. Энд дарж татаж авна уу!
Үндэсний Статистикийн Хороо 2017 он